Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost CUPRO PK s.r.o., IČ: 25529277, provozovatel internetového obchodu www.cupropk.com/elektro, jakožto správce a zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Kategorie osobních údajů

Pro realizaci obchodních transakce zjišťujeme u kontaktní osoby zákazníka jméno a příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu. U zákazníků dále zjišťujeme název, sídlo, IČ, DIČ a dodací adresu. Je-li zákazníkem fyzická osoba, jsou tyto údaje taktéž osobními údaji a je s nimi podle pravidel ochrany osobních údajů nakládáno. Dále potom evidujeme informaci a obchodní transakcích zákazníka v našich internetových obchodech.

Poskytnutí a účel zpracování osobních údajů

Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na místo a k rukám kontaktní osoby určené zákazníkem zpracováváme osobní údaje předané zákazníkem prostřednictvím vyplněného a odeslaného registračního formuláře. Protože poskytnutí těchto osobních údajů a jejich zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy (realizaci obchodní transakce), jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (zpracování poptávky zákazníka), je v souladu s článkem 6, odst. 1, písmeno b) GDPR splněna zásada zákonného zpracování a není potřebný výslovný souhlas subjektu údajů (zákazníka) se zpracováním osobních údajů.

Společnost CUPRO PK s.r.o. prohlašuje, že takto získané osobní údaje jsou zpracovány výlučně pro interní potřeby společnosti související s přijetím objednávky, vystavením účetních dokladů, dodání objednaného zboží, poslání informace o odeslání zásilky a sledování historie obchodních transakcí zákazníka se společností CUPRO PK s.r.o..K jiným účelům, jako je například zasílání marketingových nabídek, nebudou tyto údaje používány nebo jinak zneužity.

Poskytnutí osobních údajů zákazníků a kontaktních osob třetím stranám je striktně vyloučeno, vyjma předání údajů potřebných k doručení zásilky se zbožím přepravci (obvykle Česká pošta) a orgánům veřejné moci na základě vymáhání zákonného požadavku při plnění jejich úkolů.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků a kontaktních osob zákazníků jsou uchovávány na potřebnou dobu podle druhu a účelu dokumentů ve kterých jsou uvedeny:

 • vytištěné objednávky z internetového obchodu po dobu 2 let, poté budou skartovány,
 • elektronické (e-mail) objednávky z internetového obchodu po dobu 5 let, poté budou smazány,
 • daňové a účetní doklady k transakcím po dobu 10 let, poté budou skartovány.

Práva subjektu osobních údajů

 • právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním údajů, aniž je tím dotčena zákonnost jejich zpracování;
 • právo na informace o důvodu, účelu a rozsahu zpracování osobních údajů;
 • právo na přístup subjektu k osobním údajům (právo získat od správce osobních údajů potvrzení o zpracování osobních údajů, právo získat kopii zpracovávaných osobních údajů);
 • právo na opravu osobních údajů;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“), aniž je tím dotčena zákonnost jejich zpracování;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost jejich zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku;
 • práva podat stížnost u dozorového úřadu;
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí

Cookies

Soubor cookie je malý textový soubor, který po návštěvě našich webových stránek žádá o to, aby mohl být stažen do vašeho osobního počítače, chytrého telefonu, tabletu nebo jiného zařízení, které používáte k přístupu na web. Tento soubor můžete odmítnout, nebo kdykoli později vymazat. Soubory cookie se používají k záznamu internetového provozu a zahrnují identifikaci stránek, které jsou používány, které produkty jste si prohlíželi, čas strávený prohlížením a zapamatování si vašich preferencí. CUPRO PK s.r.o. nepoužívá cookies k dalším analýzám a minimalizuje počet cookies nutných pro funkci webových stránek. Soubor cookie však v žádném případě neobsahují vaše osobní údaje.